J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Gminna Biblioteka
Publiczna
Poświętne 21A
18-112 Poświętne
tel: 504 926 534
e-mail: 
gbp.poswietne@wp.pl
------------------------
Godziny otwarcia:
poniedziałek - czwartek
8.00 - 16.00

piątek
10.00 - 18.00

BIBLIOTEKA W LICZBACH

2016 r.

DĘBOWE OPOWIEŚCI

Informacje
Promocja
Utwory
Ilustracje

LINKI

 
 
Licznik odwiedzin


 
Statut PDF Drukuj Email
Wpisał: Wiesława Kruszewska   
25.01.2009.

Uchwała  Nr XXVIII/172/18
Rady Gminy Poświętne
z dnia
5 czerwca 2018 roku
w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, ze zmianami); art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku  poz.944 i 1000) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Nadaje się statut instytucji kultury - Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc Uchwała Rady Gminy w Poświętnem Nr XI/66/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem z siedzibą w Gołębiach (DZ. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 708).
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kamińsk

 

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.

 
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws