J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Gminna Biblioteka
Publiczna
Poświętne 21A
18-112 Poświętne
tel: 504 926 534
e-mail: 
gbp.poswietne@wp.pl
------------------------
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

BIBLIOTEKA W LICZBACH

2016 r.

DĘBOWE OPOWIEŚCI

Informacje
Promocja
Utwory
Ilustracje

LINKI

 
 
Licznik odwiedzin


 
Statut PDF Drukuj Email
Wpisał: Wiesława Kruszewska   
25.01.2009.

Uchwała nr XIV/86/04
Rady Gminy Poświętne
z dnia 28 października 2004 roku
w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej
w Poświętnem.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539, ze zmianami w 1998 roku Nr 106 poz. 668, z 2001 roku Nr 129 poz. 1440 oraz z 2002 roku Nr 113 poz. 984); art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 roku Nr 13 poz. 123, z 2002 roku Nr 41 poz. 364) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Nadaje się statut instytucji kultury - Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc Uchwała Rady Gminy w Poświętnem Nr IX/92/2000 z dnia 3 lutego 2000 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, ale nie wcześniej jednak niż przed 1 stycznia 2005 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kamiński


STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W POŚWIĘTNEM

1. Postanowienia ogólne.
§ 1.
Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Poświętne w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej.
§ 2.
Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 13, poz. 123 ze zmianami)
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 ze zmianami).
3. Niniejszego Statutu.
§ 3.
1. Biblioteka działa na terenie gminy Poświętne, a jej siedzibą jest Poświętne.
2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Poświętne.
§ 4.
1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Rada Gminy Poświętne.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje i pomocy fachowej udziela Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
§ 5.
1. Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
2. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod Nr. 1 i posiada osobowość prawną.
§ 6.
Biblioteka używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej z nazwą Biblioteki do znakowania książek.
§ 7.
Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

2. Cele i zadania Biblioteki
§ 8 .
Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury.
§ 9 .
Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
1). Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
2). Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3). Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
4). Popularyzacja książki i czytelnictwa poprzez różne formy.
5).Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
6). Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa.
7).Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców gminy.
8). Doskonalenie form i metod pracy.

3. Organizacja i zarządzanie Biblioteką.
§ 10.
1. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2.Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Poświętne.
§ 11.
1. Kierownik Biblioteki powinien posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji określonych w odrębnych przepisach.
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.
§ 12.
Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika, po zaopiniowaniu przez Wójta Gminy.
§ 13.
1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię i inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Kierownika.
§ 14.
Biblioteka może podejmować również inne zadania służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.
§ 15.
Przy bibliotece może działać Koło Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Gospodarka finansowa Biblioteki.
§ 16.
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
§ 17.
1. Biblioteka finansowana jest z dotacji budżetu Gminy, z dochodów własnych oraz z innych źródeł.
2. Biblioteka może pobierać opłaty za:
1). Usługi informacyjne, bibliograficzne i za wypożyczenia międzybiblioteczne,
2). Wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
3). Nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne,
4). Uszkodzone lub zniszczone materiały biblioteczne,
5). W formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
6). Opłaty za ksero, wydruki.
3. Żródłem finansowania mogą być także dotacje z budżetu Państwa.
§ 18.
Obsługę finansowo – księgową i rachunkowość prowadzi referat finansowo-księgowy Urzędu Gminy Poświętne.

§ 19.
Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.
§ 20.
Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności Biblioteki, zatwierdzony przez Kierownika z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu gminy.

4. Postanowienia końcowe.
§ 21.
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania
 

 

 
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws