J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Gminna Biblioteka
Publiczna
Poświętne 21A
18-112 Poświętne
tel: 504 926 534
e-mail: 
gbp.poswietne@wp.pl
------------------------
Godziny otwarcia:
poniedziałek - czwartek
8.00 - 16.00

piątek
10.00 - 18.00

BIBLIOTEKA W LICZBACH

2016 r.

DĘBOWE OPOWIEŚCI

Informacje
Promocja
Utwory
Ilustracje

LINKI

 
 
Licznik odwiedzin


 
Regulamin PDF Drukuj Email
Wpisał: Wiesława Kruszewska   
25.01.2009.
REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POŚWIĘTNEM
§ 1
1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Biblioteki mają wszyscy czytelnicy powiatu białostockiego.
2. Czytelnik pełnoletni powinien przy zapisie:
a) okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,
b) złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu Biblioteki,
c) za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni, przedkładając do wglądu dowód osobisty.
3. Czytelnik zobowiązany jest informować pracownika Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.
§ 2
Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 póz. 883)
§ 3
1. Wypożyczać można jednocześnie 5 książek.
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż l miesiąc, lektury na 3 tygodnie.
3. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza, któremu zwraca wypożyczone książki.
4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
5. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
6. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki wypożyczone przez innych czytelników.
7. Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek w terminie określonym w regulaminie, ogranicza się liczbę wypożyczonych książek do 2 egzemplarzy.
8. Przy wypożyczaniu dziel wielotomowych można wypożyczyć jednocześnie połowę tomów stanowiących całość dzieła.
9. Szczególnie cenne pod względem treści książki wypożyczane są na rewers.
§ 4
1. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza książki z innych bibliotek w kraju w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
2. Czytelnik zamawiający tą drogą książki, ponosi koszty przesyłki pocztowej.
§ 5
Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, uczy korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych.
§ 6
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy
zgłosić bibliotekarzowi.
2. Czytelnik może za zgodą kierownika Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki - inną, nie mniejszej wartości, przydatną bibliotece pod względem treści.
§ 7
Jeśli czytelnik odmawia zwrotu książek, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 8
Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem i czystością od ogólnie przyjętych norm. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów bibliotecznych.
§ 9
Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi wniosków, która znajduje się u dyżurnego bibliotekarza.
§10
Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stale pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Biblioteki.
Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do organizatora Biblioteki.
§ 11
Niniejszy regulamin stanowi łącznie ze Statutem Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem nierozdzielną całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres
działania Biblioteki.
Poświętne, luty 2011 r.
Wiesława Kruszewska
Kierownik GBP
 
 
 
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws